Actions

Work Header

Gay Volleyball ChatFic

Chapter Text

Daisuga

Top: Daichi 

Bottom: Suga

 

Asanoya

Top: Asahi

Bottom: Nishinoya

 

Ennotana

Top: Tanaka

Bottom: Ennoshita

 

Kagehina

Top: Kageyama

Bottom: Hinata

 

Tsukkiyama

Top: Tsukishima

Bottom: Tadashi

 

Iwaoi

Top: Iwaizumi

Bottom: Oikawa

 

MatsuHana 

Top: Matsukawa

Bottom: Hanamaki 

 

Kyouhaba

Top: Kyotani 

Bottom: Yahaba

 

Kinkuni

Top: Kindaichi

Bottom: Kunimi

 

Aofuta

Top: Aone

Bottom: Futakuchi

 

Kamaniwa

Top: Kamasaki

Bottom: Moniwa

 

KogaGoshi

Top: Koganegawa

Bottom: Goshiki 

 

SemiShira

Top: Semi

Bottom: Shirabu 

 

Ushiten

Top: Ushijima

Bottom: Tendou

 

Kawagata

Top: Hayato

Bottom: Taichi

 

BokuAka

Top: Bokuto

Bottom: Akaashi

 

Kuroken

Top: Kuroo

Bottom: Kenma 

 

Levyaku

Top: Lev 

Bottom: Yaku 

 

Yamafuku

Top: Yamamoto

Bottom: Fukunaga

 

KuguShiba

Top: Kuguri 

Bottom: Shibayama 

 

WashiKono 

Top: Washio 

Bottom: Konoha 

 

DaiTeru

Top: Daishou 

Bottom: Terushima 

 

Akamori

Top: Komori

Bottom: Akagi

 

SakuAtsu

Top: Sakusa

Bottom: Atsumu 

 

Osuna

Top: Osamu

Bottom: Suna 

 

AranKita

Top: Aran 

Bottom: Kita